تنظیمات قالب

اختصاصی

متن انگیزشی انگلیسی درباره امید به آینده | معنی عبارت going to

متن انگلیسی

Your next chapter is going to be amazing.