تنظیمات قالب

اختصاصی

معنای عبارت Keep going در زبان انگلیسی

متن انگلیسی

Keep going…

everything will come to you at the perfect time.