تنظیمات قالب

اختصاصی

کاربرد اصطلاح piss off در عبارات انگلیسی

یادگیری لغات و اصطلاحات انگلیسی با استفاده از نقل قول های انگیزشی، فلسفی و ... یکی از موثر ترین راه هایی است که لغات در ذهن ماندگار می شود.

متن انگلیسی

You're gonna piss a lot of people off when you start doing what is best for you.