روت کردن تلفن همراه به معني دسترسي کامل و بدون محدوديت به تمامي قسمت هاي تلفن همراه و فاش شدن قسمت هاي پنهان آن است. اين کار جداي از محاسني که به گفته برخي از کاربران دارد مي تواند اثرات جبران ناپذيري را بر روي گوشي هوشمندتان بگذارد.